Photos / Fotoj
Friends in South Africa 2002 / Geamikoj Sudafriko 2002

Bulbul's photos / la fotoj de Bulbul
Here are a few photos of some of my friends South Africa, from 2002.

Jen kelkaj fotoj de miaj geamikoj en la Respubliko Sudafriko, en 2002.

Lungi and me. Lungi is my Zulu teacher at UCLA and she is also Mbuso's sister. Reunited in Port Shepstone.
Lungi kaj mi. Lungi estas mia instruisto de la zulua lingvo en la universitato, kaj ŝi estas ankaŭ la fatrino de Mbuso. Jen ni rekuniĝas en Port Shepstone.

Ismail is a friend who own's a store in the countryside near Mbuso's school. He's also a designer and is currently working on a project to produce and market Zulu beadwork.
Ismail estas amiko, kiu posedas vendejon en la kamparo proksime de la lernejo, en kiu instruas Mbuso. Li ankaŭ estas modisto kaj li nuntempe okupiĝas pri projekta propra por produkti kaj surmarkedigi zuluajn globetaĵojn.

Petros was my Zulu consultant during my stay. Together we had language sessions and he provided me with data for my research.
Petros estis mia konsultanto pri la zulua lingvo dum mia loĝado en la lando. Ni ofte kunsidis por ekzerci min lingve kaj por havigi al mi donitaĵojn por miaj studoj.

Ken is an Anglo-Indian artist living in Johannesburg. He's a friend of Ismail's. Ken let me stay at his house on my two trips to Johannesburg.
Ken estas artisto barat-angl, kiu loĝas en Johannesburg. Li estas amiko de Ismail. Ken permesis al mi loĝi ĉe li dum miaj du vizitoj al Johannesburg.

The Esperantists of Durban.
La Geesperantistoj de Durban.